Algemene voorwaarden

To view the terms and conditions in English, please click here.

Download de Nederlandse algemene voorwaarden hier.

 

Corner 35 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74478648 en is gevestigd in Heiloo, Nederland.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Corner 35 is de eenmanszaak van W. Verkooijen, hierna: Corner 35.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: De Consument of het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Verkoper: de aanbieder van sieraden aan Koper, hierna: Corner 35.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 8. Producten: De producten die door Corner 35 worden aangeboden zijn diverse sieraden zoals armbanden, ringen en oorbellen.
 9. Maatwerk: Het op maat (laten) vervaardigen van producten op basis van specificaties van Koper die niet geprefabriceerd zijn.
 10. Overeenkomst: De koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Corner 35.
 11. Website: De website die Corner 35 gebruikt is: www.corner35.com.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Corner 35 en iedere overeenkomst tussen Corner 35 en een Koper en op elk product dat door Corner 35 wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Corner 35 aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Corner 35 zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Corner 35 is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Corner 35 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Corner 35 gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Corner 35 is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, of doordat Corner 35 een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Corner 35 het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Corner 35 gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Corner 35 niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Corner 35 kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Corner 35 zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Corner 35 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Verkoper gedaan worden via de website en/of per e-mail.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Corner 35, zal Corner 35 de overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Corner 35 daaraan niet gebonden.
 5. Corner 35 is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper zijnde een Bedrijf is uitgesloten van het herroepingsrecht. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn zijn herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is zal Koper zorgvuldig omgaan met Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 7. Maatwerkproducten alsmede oorbellen (die wegens hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd) en producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Corner 35 geen invloed heeft, welke zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Corner 35 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Corner 35 het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Corner 35 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Corner 35 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Corner 35 zijn verstrekt, heeft Corner 35 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Corner 35 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Corner 35, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Corner 35 kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Corner 35 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Corner 35 is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Corner 35 bekend was.
 7. Koper vrijwaart Corner 35 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.Artikel 5a Maatwerk

 1. Corner 35 kan indien Koper dit wenst ook producten ontwerpen en vervolgens vervaardigen aan de hand van specifieke wensen van Koper en een maatwerkproduct opleveren.
 2. Koper is verplicht alle benodigde informatie met betrekking tot het ontwerpen en vervaardigen tijdig te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. De uiterlijke termijn hiervoor is 14 dagen. Bij gebreke hiervan is Corner 35 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Koper.
 3. De Sieraden worden vervaardigd volgens de specifieke wensen van Koper, welke schriftelijk vastgelegd dienen te zijn. Corner 35 zal hiervan een schriftelijke bevestiging versturen. Corner 35 zal, nadat partijen samen het ontwerp hebben goedgekeurd, een aanvang maken met haar werkzaamheden.
 4.  Corner 35 zal, nadat partijen samen het ontwerp hebben goedgekeurd, een aanvang maken met haar werkzaamheden en Koper op de hoogte stellen van haar werkwijze en/of de voortgang. Indien aanvullende informatie nodig is dient Koper dit op eerste verzoek aan Corner 35 aan te leveren. Corner 35 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Koper.
 5. Termijnen met betrekking tot het vervaardigen van sieraden aan de hand van maatwerk zijn indicatief.
 6. Producten vervaardigd aan de hand van maatwerk kunnen in kleine mate afwijken van een voorbeeld afbeelding doordat er sprake is van volledig met de hand vervaardiging.

 

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Corner 35.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Corner 35 of er door andere omstandigheden buiten de macht van Corner 35 enige vertraging ontstaat, heeft Corner 35 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Corner 35 schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Corner 35 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Corner 35 of een externe vervoerder is Corner 35, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien Corner 35 gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Corner 35 ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Corner 35 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Corner 35 levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product binnen 4 werkdagen op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 8 weken indien de sieraden niet op voorraad zijn. Deze termijn is afhankelijk van de productietijd van de sieraden.
 8. Corner 35 is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Corner 35 is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Corner 35 behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 6A Verpakking en transport

 1. Corner 35 verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. De gebruiksvoorschriften zijn te vinden op corner35.com. Corner 35 erkent geen aansprakelijk- heid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Corner 35 te worden gemeld op info@corner35.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Corner 35 op de wijze zoals door Corner 35 aangegeven.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Corner 35, conform de retourinstructies van Corner 35.
 6. Retourzendingen kunnen gestuurd worden naar Corner 35. Het adres zal via email aan Koper worden verstrekt. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 7. Corner 35 is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid van de geretourneerde producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Corner 35 te wijten is, zal Corner 35 na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Corner 35.
 11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Corner 35 geen invloed heeft, kan Corner 35 deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Corner 35. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Corner 35 een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Corner 35 op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Corner 35 heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Corner 35 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Corner 35 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan ontvangt Koper een nadere ingebrekestelling. Indien wederom niet voldaan is aan de betalingsverplichting is Koper in verzuim. Koper zijnde een bedrijf is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Corner 35 zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Corner 35 meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Corner 35 geleverde zaken, blijven eigendom van Corner 35 totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Corner 35 gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Corner 35 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Corner 35 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Corner 35 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Corner 35 zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 5. Corner 35 heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Corner 35. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Corner 35 zich inspannen om de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Corner 35 worden vergoedt door Koper.

 

Artikel 11 Garantie

 1. Corner 35 staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Corner 35 is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Corner 35 de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Corner 35, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Corner 35 te retourneren en de eigendom aan Corner 35 te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Corner 35, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 5. De hierboven genoemde garantie geldt niet voor het in sieraden verwerkte elastiek en rijggaren, noch voor onderdelen die dezelfde strekking hebben als deze.
 6. Indien de door Corner 35 verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

 

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften

 1. Koper van Producten dient de voorschriften van Corner 35 op te volgen, zoals vermeldt in de caring instructions op www.corner35.com.
 2. Koper dient de sieraden zorgvuldig te bewaren, uit het zonlicht en op een droge plek. Indien van toepassing dienen de sieraden in het meegeleverde stoffen zakje te worden bewaard.
 3. In verband met de materialen dient de Koper niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient gebruiker rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorging- en reinigingsproducten die de sieraden kunnen aantasten, beschadigen en/of verkleuren. Indien gebruiker in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
 4. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.
 5. Een Koper kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken.

 

Artikel 13 Herstel en reparatie

 1. Gebruikssporen en schade ontstaan door gebruik zijn nimmer vatbaar voor kosteloos herstel.
 2. Indien binnen een half jaar na aankoop van het Product beschadigingen zijn ontstaan heeft een Koper recht op kosteloos herstel.
 3. Na het verstrijken van zes maanden na aanschaf, kunnen de Producten ter reparatie opgestuurd worden naar Corner 35 waarna reparatie plaatsvindt op kosten van de Koper. De verzendkosten van de herstelde sieraden komen voor rekening van de Koper.
 4. Voordat Producten opgestuurd worden aan Corner 35 ter herstel of vervanging, dient een Koper eerst contact op te nemen met Corner 35 via info@corner35.com om een beoordeling te krijgen van de schade. Indien een akkoord voor herstel of vervanging is ontvangen kan Koper de sieraden verzenden ter reparatie naar Corner 35. Het adres zal via email aan Koper worden verstrekt.
 5. Indien ten gevolge van de reparatie kleine en/of nauwelijks waarneembare beschadigingen zijn opgetreden bij de sieraden, is Corner 35 hiervoor niet aansprakelijk, en is Corner 35 niet gehouden om voor vervanging te zorgen.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Corner 35 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Corner 35 bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Corner 35 gesloten overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Corner 35 bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Corner 35 op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Corner 35 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Corner 35 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Corner 35 leidt tot aansprakelijkheid van Corner 35 jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Corner 35 in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van Corner 35 is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Corner 35 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten.  Een en ander tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het importeren van de producten van Corner 35. Elke schade die door Corner 35 ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper wordt geleden, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.
 4. Corner 35 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van het product. Corner 35 levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, licht- en waterschade, gevolgschade, diefstal, vermissing etc.).
 5. Corner 35 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 6. Corner 35 is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Corner 35 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Corner 35 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van Koper zijnde een rechtspersoon wegens tekortschieten aan de zijde van Corner 35 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Corner 35 binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 9. Alle aanspraken van Koper zijnde een rechtspersoon vervalt in ieder geval een halfjaar na het eindigen van de overeenkomst.
 10. De termijnen genoemd in lid 8 en 9 bedragen voor Koper zijnde een natuurlijke persoon een jaar.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. Corner 35 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van Corner 35, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Corner 35 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X)  werkstakingen in het bedrijf van Corner 35 en (XI) overige situaties die naar het oordeel van Corner 35 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Corner 35 heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Corner 35 zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Corner 35 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Corner 35 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Corner 35 verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hierbovengenoemde risico overgaat op Koper indien de producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Corner 35 berusten uitsluitend bij Corner 35 en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Corner 35 rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Corner 35. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Corner 35 opgeleverde zaken, dient Corner 35 expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Corner 35 rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Corner 35 vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Corner 35 hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Corner 35 en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Corner 35 op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Corner 35 zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Corner 35 niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Corner 35 en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Corner 35 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Kopers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Corner 35 de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@corner35.com.  
 2. Indien Corner 35 op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 21 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Corner 35 of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@corner35.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Corner 35 de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Corner 35 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Corner 35 en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Corner 35 heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Corner 35 en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.Cookies

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website via the Facebook pixel and others, to make the website work properly and to link to social media. By clicking Yes, you consent to the placement of all cookies as described in our privacy and cookie statement.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren door middel van o.a. de Facebook Pixel, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.